Utbildande, engagerande och inspirerande reportage och artiklar från svenska utbildningsföretag

Betygssystem genom tiderna

Utformningen av betygsskalor och i vilka årskurser de har börjat gälla har ändrats drastiskt genom åren. Vad som har fungerat bäst är svårt att avgöra, men en kritiserad metod är det så kallade ”relativa betygssystemet” som utgick ifrån en normalfördelningskurva. Genom åren har den svenska skolan testat många olika varianter efter att det slopades, här följer en sammanställning över betygssystem och dess olika former sedan början av 1800-talet fram till idag.

Från kunskap till mål

1820: Fyrgradig betygsskala baserad på bokstäverna A till D införs, där betygen sätts i förhållande till hur väl eleven klarat kursplanen.

1897: Sjugradig skala av bokstavsbetyg införs. Systemet ämnade vara kunskapsrelaterat, till skillnad från de efterföljande relativa betygen och dagens målrelaterade betyg.

Eleverna på den här tiden fick dessutom betyg i uppförande och ordning enligt en fyrgradig betygsskala: A, B, C och D, där A var det högsta betyget.

Uppförande

AMycket gott
BGott
CMindre gott
DKlandervärt

Ordning

AMycket god
BGod
CMindre God

Det relativa betygssystemet

Den 1 juli 1962 började det relativa, eller det grupprelaterade, betygssystemet i och med införandet av läroplanen för grundskolan Lgr 62. Det relativa betygssystemet byggde på den matematiska teorin om normalfördelning och hade som främsta syfte att på ett systematiskt och tillförlitligt sätt rangordna eleverna sinsemellan för att därigenom garantera ett rättvist urval till studier vid gymnasium eller vid universitet och högskola. Betyg skulle fördelas enligt en femgradig skala där det framgår hur många procent av alla elever som skulle ha ett visst betyg.

Skalan såg ut enligt följande: 

Betyg12345
Procent72438247

Den vanligaste missuppfattningen med de relativa betygen var att ovanstående poängfördelning skulle gälla i varje klass eller undervisningsgrupp. Det kunde också förekomma påståenden som ”femmorna är slut”, vilket bottnar i en missuppfattning om hur centralproven skulle hanteras lokalt.

1980: Siffersystemet 1–5 utan normalfördelning införs. Betyg ges från årskurs åtta.

1994: Bokstavssystemet införs. Betyg ges från årskurs åtta.

2007: Bokstavs- eller siffersystem med sju grader föreslås av regeringen. Betyg ska, enligt förslaget, ges från årskurs sex.

2011 till nutid: I samband med införandet av den nya läroplanen Lgr 11 infördes en ny betygsskala, en sexgradig skala från A till F. Enligt förslaget 2007 börjar betyget ges från årskurs 6.

Påverkar den mentala hälsan

Studier visar att betygssystemet kan ha en betydande inverkan på studenternas mentala hälsa och motivation. Det relativa betygssystemet, som introducerades 1962 och var baserat på normalfördelning, har varit särskilt föremål för kritik. Den starka rangordningen av elever och det faktum att endast en viss andel kunde få högre betyg ledde till konkurrens och stress.

Forskning har även visat att det relativa betygssystemet kan skapa en prestationssäkning där elever främst strävar efter att överträffa varandra istället för att fokusera på individuell inlärning och förståelse.

Betygssystem i andra länder

I jämförelse med andra länders system står Sveriges betygssystem ut. I USA används Grade Point Average (GPA), där betyg ges på en skala från 0 till 4, och det finns även möjlighet att få extra poäng för avancerade kurser. GPA-systemet har kritiserats för att skapa hård konkurrens och stress, men det ger också en mer detaljerad bild av studentens prestationer.

I Storbritannien används A-Levels, vilket är ett system där studenter specialiserar sig på ett fåtal ämnen. Jämfört med Sverige, där betyg ges baserat på en bredare bedömning av flera ämnen, kan A-Levels skapa en mer djupgående bedömning av studentens expertis inom ett specifikt område

Nytt betygssystem träder i kraft 2025

Riksdagen beslutade i februari 2022 om flera ändringar av betygssättningen inom skolan. På gymnasienivå kommer ämnesbetyg införas, snarare än kursbetyg och varje ämne kommer vara indelat i nivåer. Om en elev tilldelas ett högre betyg på en senare nivå ersätts det tidigare betyget i ämnet. 

Från grundskolan till gymnasiet införs en ny princip. Enligt den ska betygen vara en sammantagen bedöma ing av elevens kunskaper i förhållande till betygskriterierna. Den nya principen började gälla 1 juli 2022, och ämnesbetygen börjar gälla på utbildningar som börjar efter den 30 juni 2025.

Utbildningsminister Anna Ekström motiverar beslutet med att det ska öka elevernas motivation och minska stressen. ”Dagens betygsystem fokuserar på elevernas misslyckanden. En svag prestation i en del av ett ämne kan inte vägas upp av en bättre prestation i andra delar, och ett tidigt misslyckande i gymnasieskolan riskerar att följa med hela livet. Det leder till att elever tappar sugen och slutar kämpa, att elever blir stressade i onödan och det leder till orättvisa betyg”, sade utbildningsminister Anna Ekström (S) till Skolvärlden.

Läs vår artikel om kandidatexamen här!

Utbildningsnyheter
Utbildningsnyheter
Cookies & Data

För att möjliggöra den ultimata upplevelsen av våra webbplatser använder vi våra egna cookies såväl som tredjeparts för enskilda och återkommande sessioner. Vi använder även cookies för att mäta och analysera statistisk och användardata i syfte att utveckla våra plattformar. Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du vår cookie policy. För mer information, läs vår cookie policy.

Denna domän är en del av MARATON GROUP AB